Bouwkundig tekenwerk

Homevi verzorgt uw bouwkundig tekenwerk ten behoeve van het beheer, onderhoud of ontwikkeling van uw pand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste trends en innovaties.

 learn more Lees meer

3D Visualisaties

Homevi biedt u de mogelijkheid om uw plannen om te zetten in een 3D-model. Hierdoor worden ideeen tastbaar en kunnen keuzes worden onderbouwd.

Lees meer

NEN 2580 Metingen

NEN 2580 metingen worden gebruikt om het bruto-, netto-, gebruiks- en verhuurbare oppervlakte van een gebouw te bepalen. Homevi biedt u zowel type A als B certificaten.

Lees meer

Verkoopplattegronden

Homevi biedt u de mogelijkheid om uw vastgoed te visualiseren als verkoopplattegronden voor zowel nieuwbouw als bestaande bebouwing in verschillende stijlen. 

Lees meer

Bouwbesluittoetsing

Een bouwbesluittoetsing maakt in veel gevallen onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning en is daarmee een vast onderdeel van onze denkwijze.

Lees meer

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsaspecten zijn essentieel voor het waarborgen van de veiligheid binnen een gebouw. Homevi kan u van passende maatregelen en adviezen voorzien.

Lees meer

Benieuwd naar de mogelijkheden die Homevi u kan bieden?                   Maak hier kennis met onze expertise binnen het ruimtelijk domein.

De Gezonde Gebiedsscan

Naast de genoemde diensten excelleert Homevi ook in een andere fase van het bouwproces: De Gezonde Leefomgeving.

Homevi beschikt over integrale kennis en ervaringen over hoé een gezonde leefomgeving is te realiseren en welke partijen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Deze kennis en ervaringen vinden de basis in twee uitgevoerde onderzoeken uitgevoerd bij BPD Gebiedsontwikkeling en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Gezonde Gebiedsscan zal laten zien dat het niet ingewikkeld, duur of groots hoeft te zijn om de ziektelast van bewoners te minimaliseren waarmee het algemeen welbevinden positief kan worden beinvloed. Gezonde gebiedsontwikkelingen zijn hiermee dan ook een belangrijk onderwerp bij zowel bestaande als nog te ontwikkelen omgevingen in de zoektocht naar de ultieme win-win situatie voor de betreokken partijen. Het bereiken van een mooi resultaat vindt zijn basis in drie fases.

Lees meer

1. Inventariseren

Het verkennen van de lokale context staat in de eerste fase centraal. De kern van deze fase bestaat uit een probleemanalyse waarin de huidige knelpunten (zowel fysiek als sociaal) worden aangekaart.

2. Gezonde ontwerpprincipes

Zodra bekend is welke verbeterpunten er binnen een gebied zijn kan worden onderzocht welke gezonde ontwerpprincipes daar het meest kansrijk worden geacht. In overleg zal worden bepaald welke specifieke doelen hieraan worden verbonden.

3. Samenwerkingen

Het daadwerkelijk realiseren van de gezonde leefomgeving gaat vaak gepaard met een noodzaak tot integrale samenwerkingen. Homevi laat u zien welke partijen wellicht interessant kunnen zijn om optimaal het gezondheidspotentieel te benutten.

Homevi is uw partner in het uitwerken van uw bouwplannen

Homevi is een jonge onderneming met een verfrissende blik die zich toelegt op ruimtelijk en bouwkundig advies en de visualisatie daarvan. Bent u op zoek naar ruimtelijke oplossingen die de gezondheid beschermen en bevorederen? Denkt uw aan het uitbreiden van uw woning? Bent u vastgoedeigenaar of beheerder en heeft u verbouw- of ontwikkelplannen? In dergelijke gevallen biedt Homevi oplossingen. Daarbij zijn de plannen in zowel 2D als 3D  optimaal te beleven door middel van verduidelijkende artist impressions.

Ontdek de mogelijkheden

Waarmee kunnen we u helpen?

Homevi kan u gedurende verschillende stadia van uw bouwplannen adviseren over zaken als bouwregelgeving en brandveiligheid. Daarnaast onderbouwen wij uw plannen door deze een extra dimensie te geven in de vorm van tekenwerk, 3D visualisaties en verkooplattegronden.

Daarnaast biedt Homevi u NEN-2580 metingen aan met meetrapportage en certificaat. Dit meetcertificaat bevat de precieze dimensies van een pand en is daarom van belang bij het verhuren, maar ook het verkopen van een pand.

Bouwkundig tekenwerk

Het bouwkundig tekenwerk, de basis van de woning waar letterlijk en figuurlijk alle plannen op zullen worden gefundeerd. Deze tekeningen betreffen dan onder andere het benodigde technisch tekenwerk, plattegronden, bouwtechnische eisen en bouwmethodiek. Vaak zijn dergelijke tekeningen noodzakelijk voor het aanvragen van omgevings-vergunningen. In samenspraak zal worden bepaald welke tekeningen vereist zullen zijn.

Vraag hier uw offerte aan

3D Visualisaties

Twijfelt u over bepaalde keuzes in het plan of wilt u uw plan sneller verkopen? In dergelijke situaties zijn wij uw partner in het visualiseren van uw plannen. Op deze wijze worden alle ins and outs van het plan visueel en kunt u een duidelijke keuze maken in de beginfase van het proces. Daarnaast is het mogelijk om zelf het plan in Virtual Reality te beleven.

Vraag hier uw offerte aan

NEN 2580 metingen

NEN 2580 metingen worden gebruikt om oppervlakteberekeningen (zoals het BVO & VVO) van een gebouw vast te stellen.  Deze kunnen bijvoorbeeld nodig zijn bij het bepalen van de verhuurnorm van een gebouw. Tevens zijn deze metingen vanaf 2021 verplicht om de marktwaarde van een woning te bepalen. Homevi beschikt over de kennis en kunde van zowel type A als B certificaten.

Vraag hier uw offerte aan

Verkoopplattegronden

Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouwwerken is het visualiseren van plattegronden een belangrijk hulpmiddel ter verkoop van een gebouw. Dergelijke visualisaties kunnen bijdragen aan de verbeelding van toekomstige bewoners en gebruikers, zeker als deze in combinatie met een 3D visualisatie wordt weergegeven.

Vraag hier uw offerte aan

Bouwbesluittoetsing

In het bouwbesluit worden de regels beschreven waaraan alle bouwwerken in Nederland dienen te voldoen. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het in veel gevallen noodzakelijk om een toetsingsrapportage bij te voegen. In deze rapportage wordt ingegaan op de methodieken om aan het bouwbesluit te voldoen. 

Vraag hier uw offerte aan

Brandveiligheidsadvies

Voor het veilige gebruik van een gebouw, maar ook voor het verkrijgen van bepaalde vergunningen, dient er aandacht te worden besteed aan de brandveiligheidsaspecten. Omdat deze aspecten in bepaalde gevallen erg complex kunnen zijn vereist dit een zorgvuldige oplossing om tot het juiste resultaat te komen. 

Vraag hier uw offerte aan

De Gezonde Gebiedsscan

De rol van de gezonde leefomgeving zal door maatschappelijke ontwikkelingen toenemen. De Omgevingswet en de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020 sturen al aan op het toepassen van gezondheids-  bevorderende maatregelen binnen de openbare ruimte. Een integrale benadering wordt hierbij noodzakelijk geacht. Het valt echter op dat het realiseren van de gezonde leefomgeving een vak apart is. Want welke ontwerpprincipes zijn kansrijk om de gezondheid van gebruikers te bevorderen? En welke partijen kunnen daarbij een meerwaarde leveren?  Op dergelijke vragen geeft Homevi antwoord met concreet en realistisch advies passend bij uw behoefte.

Vraag hier uw offerte aan

Wat hebben wij gedaan?

De ervaringen die met Homevi gemoeid gaat uit zich in meerdere projecten die voor zowel particuleren als professionals zijn uitgevoerd. Ieder project is dan ook maatwerk met specifieke kenmerken en een duidelijke focus. Kwaliteit met het oog op flexibiliteit staat daarom ook hoog in het vaandel. 

Strandpaviljoen

”Creeer een levendige plek waarbij openheid en functionaliteit centraal staat” aldus de opdrachtgever. Met deze visie in gedachte is er een ontwerp gemaakt om een impuls te geven aan het natuurrijke gebied. Waarbij ruimte is voor ontspanning en educatieve elementen om het gehele jaar door open te blijven voor het publiek. Hierbij is tevens voldaan aan de eisen als gesteld in onder andere het bouwbesluit.

Herinrichting tuin

Homevi heeft plannen ontwikkeld voor de herinrichting van een tuin in Esch. Het belangrijkste aspect bij een dergelijke herinrichting is de balans tussen de wensen van de opdrachtgever en de gemeente. Met deze mindset is dit plan ontwikkeld tot een functioneel en esthetisch aantrekkelijke leefomgeving, voor zowel de bewoners als de omwonende. Momenteel is de bouw van dit plan bijna voltooid. 

Herbestemming kantoorpand

Tijdens de studie HBO Bouwkunde is er gewerkt aan een herbestemmings-opgave van een voormalig kantoorpand in Eindhoven. Het pand werd verbouwd tot kantoorruimte op de beganegrond, en 16 woningen op de verdiepingen en parkeerruimte in de kelder. De voormalig open kantoorruimte is opnieuw ingedeeld waarbij aspecten als functionaliteit, routing, en (brand)veiligheid een belangrijke plek innamen. Dit project is  conform de opgestelde tekeningen gerealiseerd.

Realisatie studio’s

Tijdens de studieperiode is er gewerkt aan het opstellen van een plan ten behoeve van het realiseren van studio’s in een pand in Vught. Het voormalige woonhuis is in het verleden verbouwd ten behoeve van kamergewijze verhuur. Deze situatie voldeed niet meer aan de eisen die de nieuwe eigenaar stelde. Hierop is het pand opnieuw ingedeeld in zes losse studio’s met eigen voorzieningen. Ook kreeg het pand een update op het gebied van brandveiligheid.

Gezondheid in de gebiedsontwikkeling

Het is een vraag die veel private en publieke partijen bezighoudt: Op welke manier kunnen we de gezonde leefomgeving realiseren? Een concreet en relevant vraagstuk waar binnen het onderzoek antwoord op wordt gegeven. Dit antwoord uit zich in de vorm van een casusgebonden advies waarin er verschillende thematieken zijn gehanteerd om de gezonde ontwerpprincipes zo relevant mogelijk te houden. Daarbij is tevens diep ingegaan op de haalbaarheid van deze gezonde ontwerpprincipes om een resultaat te bieden waar de opdrachtgever, maar vooral de eindgebruiker, de vruchten van plukt.

Perspectieven van de Gezonde Leefomgeving

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in het kader van de afronding van de Bachelor Built Environment is er een vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Er wordt namelijk geconstateerd dat een integrale benadering essentieel is om de gezonde leefomgeving te realiseren maar ook een dergelijke benadering vaak zeer moeizaam tot stand komt. Binnen dit onderzoek wordt daarom, voor het eerst, de focus gelegd op de rollen en belangen van actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de gezonde leefomgeving. Dit onderzoek resulteert dan ook in concrete motiverende factoren en praatplaten die het gesprek tussen het sociaal en fysiek domein kunnen aanjagen. 

Over

De kracht van Homevi zit hem in het vinden van slimme oplossingen voor complexe situaties. Bijvoorbeeld het combineren van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid in uw plannen. Op een dergelijke wijze biedt Homevi u maatwerk oplossingen aan die zijn afgestemd op uw ideeën. 

ing. Remco Tacken

Eigenaar Homevi

Als afgestudeerd ingenieur (BBE) kent Remco de nieuwste trends op het gebied van vastgoedgerelateerde oplossingen. De wijze van visualiseren, juridische onderbouwingen en verkooptechnieken zijn hem niet vreemd. Mede door ervaringen bij de BAM-groep, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, BPD  en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hij een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de bouwwereld.

Naast Homevi breidt Remco zijn kennisveld verder uit door de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid te volgen aan de Erasmus Universiteit.

ing. Karel Gerritse

Bouwkundig ingenieur en tekenaar

Ing. Karel Gerritse studeerde recent af aan de Hogeschool van Arnhem in Nijmegen als bouwkundige. Hiervoor studeerde hij, samen met Remco, bouwkunde op het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze studies, en stages op verschillende architectenbureau’s bouwde Karel interesse en affiniteit op met onder andere de juridische en veiligheidstechnische aspecten van bouwwerken. Hierdoor heeft hij zich op dit gebied sterk kunnen ontwikkelen.

Deze ontwikkeling zal zich voortzetten. Karel zet zijn studieloopbaan voort door de master Architectural Urban Design and Engineering te gaan volgen aan de TU/e.

Kennismaken?

Daar staan we altijd voor open.